Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO,
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje osoby zgłaszające się osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, że:

 • Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Okręgowa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 14, 15-950 Białystok, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 • Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku jest Pani Aneta Łapińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z którą można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z uprawnień przewidzianych w przepisach RODO.
 • Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez osobę, której dane dotyczą będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jej zakończeniu – do celów praktycznych jednostki organizacyjnej;
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w sposób określony w pkt 11, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 • Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w przepisach prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jego zakończeniu - tak długo, jak długo przechowywany będzie zbiór dokumentów, w którym dane osobowe będą gromadzone lub urządzenie ewidencyjne, w którym te dane zostaną utrwalone, przez okres przewidziany w Załączniku nr 1 do zarządzeniu Prokuratora Generalnego wydanym w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przy czym okres przechowywania liczony jest od roku następującego po roku, w którym utworzono zbiór dokumentów. Po upływie tego okresu zbiór dokumentów wraz z danymi osobowymi zostanie zniszczony, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych - na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • żądania sprostowania danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych – na zasadach określonych w art. 17 RODO, za wyjątkiem zakresu, w jakim przetwarzanie niezbędne jest dla celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 lit. a, c RODO;
 • żądania przeniesienia danych – na zasadach określonych w art. 20 ROO;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przewarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, określonego w art. 7 oraz przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Osobiste, korespondencyjne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne zgłoszenie będzie traktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody przez osobę zgłaszającą się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje, że Inspektor ochrony danych nie jest osobą uprawnioną do udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu białostockiego postępowań przygotowawczych.


Do udzielania informacji w tych sprawach właściwy jest prokurator prowadzący postępowanie, jego bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury.


Pracownicy sekretariatu Wydziału I Śledczego lub Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku udzielają informacji stronom postępowania przygotowawczego w zakresie sygnatury sprawy i nazwiska prokuratora prowadzącego sprawę, przy czym informacje w tym zakresie mogą być udzielane telefonicznie jedynie osobom, co do których tożsamości pracownik sekretariatu nie ma wątpliwości.

 

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, jako administrator, wyznaczyła inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt: Aneta Łapińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO,
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje osoby zgłaszające się osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, że:

 • Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Okręgowa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 14, 15-950 Białystok, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 • Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku jest Pan Ryszard Fudała e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z uprawnień przewidzianych w przepisach RODO.
 • Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez osobę, której dane dotyczą będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jej zakończeniu – do celów praktycznych jednostki organizacyjnej;
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w sposób określony w pkt 11, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 • Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w przepisach prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jego zakończeniu - tak długo, jak długo przechowywany będzie zbiór dokumentów, w którym dane osobowe będą gromadzone lub urządzenie ewidencyjne, w którym te dane zostaną utrwalone, przez okres przewidziany w Załączniku nr 1 do zarządzeniu Prokuratora Generalnego wydanym w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przy czym okres przechowywania liczony jest od roku następującego po roku, w którym utworzono zbiór dokumentów. Po upływie tego okresu zbiór dokumentów wraz z danymi osobowymi zostanie zniszczony, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych - na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • żądania sprostowania danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych – na zasadach określonych w art. 17 RODO, za wyjątkiem zakresu, w jakim przetwarzanie niezbędne jest dla celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 lit. a, c RODO;
 • żądania przeniesienia danych – na zasadach określonych w art. 20 ROO;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przewarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, określonego w art. 7 oraz przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Osobiste, korespondencyjne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne zgłoszenie będzie traktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody przez osobę zgłaszającą się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje, że Inspektor ochrony danych nie jest osobą uprawnioną do udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu białostockiego postępowań przygotowawczych.


Do udzielania informacji w tych sprawach właściwy jest prokurator prowadzący postępowanie, jego bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury.


Pracownicy sekretariatu Wydziału I Śledczego lub Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku udzielają informacji stronom postępowania przygotowawczego w zakresie sygnatury sprawy i nazwiska prokuratora prowadzącego sprawę, przy czym informacje w tym zakresie mogą być udzielane telefonicznie jedynie osobom, co do których tożsamości pracownik sekretariatu nie ma wątpliwości.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, jako administrator, wyznaczyła inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt: Ryszard Fudała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.