Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO,
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje osoby zgłaszające się osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, że:

 • Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Okręgowa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 14, 15-950 Białystok, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 • Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku jest Pani Aneta Łapińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z którą można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z uprawnień przewidzianych w przepisach RODO.
 • Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez osobę, której dane dotyczą będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jej zakończeniu – do celów praktycznych jednostki organizacyjnej;
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w sposób określony w pkt 11, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, Zarządzenie Prokuratora Generalnego wydane w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 • Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane w przepisach prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia wniosku lub innej sprawy osoby, której dane dotyczą, a po jego zakończeniu - tak długo, jak długo przechowywany będzie zbiór dokumentów, w którym dane osobowe będą gromadzone lub urządzenie ewidencyjne, w którym te dane zostaną utrwalone, przez okres przewidziany w Załączniku nr 1 do zarządzeniu Prokuratora Generalnego wydanym w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przy czym okres przechowywania liczony jest od roku następującego po roku, w którym utworzono zbiór dokumentów. Po upływie tego okresu zbiór dokumentów wraz z danymi osobowymi zostanie zniszczony, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych - na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • żądania sprostowania danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych – na zasadach określonych w art. 17 RODO, za wyjątkiem zakresu, w jakim przetwarzanie niezbędne jest dla celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 lit. a, c RODO;
 • żądania przeniesienia danych – na zasadach określonych w art. 20 ROO;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przewarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, określonego w art. 7 oraz przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Osobiste, korespondencyjne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne zgłoszenie będzie traktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody przez osobę zgłaszającą się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Białymstoku informuje, że Inspektor ochrony danych nie jest osobą uprawnioną do udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu białostockiego postępowań przygotowawczych.


Do udzielania informacji w tych sprawach właściwy jest prokurator prowadzący postępowanie, jego bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury.


Pracownicy sekretariatu Wydziału I Śledczego lub Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku udzielają informacji stronom postępowania przygotowawczego w zakresie sygnatury sprawy i nazwiska prokuratora prowadzącego sprawę, przy czym informacje w tym zakresie mogą być udzielane telefonicznie jedynie osobom, co do których tożsamości pracownik sekretariatu nie ma wątpliwości.

 

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, jako administrator, wyznaczyła inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt: Aneta Łapińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Idalia Wyszyńska
(85) 74-39-526
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wydział
(85) 743-94-75
 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
te./fax. (86) 27-81-299
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.pcprkolno.pl
 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. (87) 56-59-282
fax. (87) 56-59-284
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.pcpr.suwalski.pl
 
Sąd Okręgowy w Białymstoku - Kurator Okręgowy
Andrzej Rzepniewski
(85) 74-59-215
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Sąd Okręgowy w Łomży - Kurator Okręgowy

Wiesław Hryniewicz
(86) 21-66-281 wew. 279
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Sąd Okręgowy w Suwałkach - Kurator Okręgowy

Anna Tertel
(87) 56-31-307
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

ZK Białystok

Magdalena Laskowska, Elżbieta Kazberuk
(85) 66-28-552

AŚ Białystok

Anna Siemienko, Kamil Tyburski
(85) 74-27-021

AŚ Hajnówka

Monika Makarewicz-Pleskowicz
(85) 68-32-007

ZK Czerwony Bór

Marta Bogna Perkowska, Andrzej Pawluczuk
(86) 21-53-584

ZK Grądy Woniecko

Piotr Warpechowski, Katarzyna Chojnowska
(86) 47-52-660

AŚ Suwałki

Sylwia Sienica, Andrzej Brezecki
(87) 56-51-207

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

mł. asp. Marlena Połowianiuk
tel.  (85) 670-34-87
fax. (85) 670-32-07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Podlaskie Kuratorium Oświaty

Małgorzata Lipińska
Wizytator
Wydział Rozwoju Edukacji
(85) 74-84-820
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 

(aktualizacja na dzień 21.07.2016 roku)

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Szanowni Państwo,

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przesyła Państwu informacje dotyczące programów „FreD goes net" oraz „CANDIS" mogące stanowić narzędzie wykorzystywane w związku z art. 72 ust. 1 i art. 73 znowelizowanej w dniu 1 kwietnia 2011 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista realizatorów CANDIS.pdf)Lista realizatorów CANDIS.pdf[ ]766 Kb
Pobierz plik (Lista realizatorów FreD.pdf)Lista realizatorów FreD.pdf[ ]1840 Kb
Pobierz plik (Ulotka 1.pdf)Ulotka 1.pdf[ ]1190 Kb
Pobierz plik (Ulotka 2.pdf)Ulotka 2.pdf[ ]863 Kb

Czytaj więcej: Krajowe Biuro do...

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Broszura informacyjna - Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

Czytaj więcej: Obywatel w...

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Broszura informacyjna - Obywatel w postępowaniu cywilnym...
Załączniki:
Pobierz plik (Obyw-w-post-cywilnym-calosc.pdf)Obywatel w postępowaniu cywilnym[ ]1187 Kb

Czytaj więcej: Obywatel w...