Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

I.   Rachunki sum depozytowych realizowanych przelewem:

1.Rachunek sum depozytowych PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 50 1130 1059 0017 3383 5490 0004

2.Rachunek sum depozytowych USD

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 77 1130 1059 0017 3383 5490 0003

3.Rachunek sum depozytowych EURO

   Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 07 1130 1059 0017 3383 5490 0002

 

II. Rachunek konta dochodów (opłaty za kserokopie) realizowanych przelewem:

1. Narodowy Bank Polski Oddział Białystok: 05 1010 1049 0017 8822 3100 0000

 

III. Rachunki sum depozytowych dla wpłat gotówkowych:

Informujemy, iż zastępcza obsługa kasowa do dokonywania wpłat gotówkowych z tytułu zabezpieczeń i poręczeń majątkowych prowadzona jest na rzecz Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku przez Bank Pekao S.A. na niżej podane rachunki wirtualne:

 

1.Wpłaty gotówkowe PLN nr konta: 80 1240 6957 0111 0000 0000 2012

2.Wpłaty gotówkowe USD nr konta: 66 1240 6957 0787 0000 0000 0377

3.Wpłaty gotówkowe EURO nr konta: 42 1240 6957 0978 0000 0000 0474

 

W blankietach dowodów wpłaty gotówkowej w Banu Pekao S.A. w miejscu odbiorcy wpisuje się: Bank Gospodarstwa Krajowego

Wpłaty gotówkowe należy dokonywać:

1. W Banku Pekao S.A. na rachunki wirtualne ( pkt. III )

2. W innych instytucjach finansowych należy dokonywać bezpośrednio na rachunki prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego ( pkt. I ).

Poprawa efektywności energetycznej w 2014r

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2014r.

 

VII G 25/4/2015

II Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: VII G 231/13/12

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pocztowych ...