Zawiadomienie o wyborze oferty

VII G 231/11/12

Uczestnicy postępowania
wszyscy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonegona „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuratur rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz paczek” została wybrana oferta Wykonawcy Poczta Polska S.A. z siedzibą: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa. Zdobyła ona najwyższą liczbę punktów 100 pkt. w kryterium oceny ofert - „cena” wyliczonych zgodnie z formułą matematyczną wskazaną w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Prokurator Okręgowy

 Tadeusz Marek