Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4.Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych - w załącznikach zamieszczamy: "Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa(aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku) oraz "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020".

 

Bazy danych instytycji na dzień 30.04.2017: