Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Białymstoku określa Zarządzenie nr 39/16 Prokuratora Okręgowego w Białymstoku z dnia 16 maja 2016r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz zadań komórek organizacyjnych.

Wydział I Śledczy

kierowany przez Naczelnika i obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 2. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka; koordynatora postępowań z tego zakresu wyznacza imiennie Prokurator Okręgowy;
 3. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu; koordynatora postępowań z tego zakresu wyznacza imiennie Prokurator Okręgowy;
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach należących do właściwości Wydziału, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym;
 6. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 8. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 10. 10) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 11. dokonywanie wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków przedstawionych przez uprawnione organy w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi;
 12. udział w posiedzeniach sądu okręgowego w przedmiocie wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;
 13. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

W góre

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

kierowany przez Naczelnika i obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
 2. udział w postępowaniu sądowym w sprawach należących do właściwości Wydziału, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym;
 4. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;
 5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 9. dokonywanie wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków przedstawionych przez uprawnione organy w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi;
 10. udział w posiedzeniach sądu okręgowego w przedmiocie wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;
 11. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W góre

Wydział IV Organizacyjno - Sądowy

kierowany przez Naczelnika i obejmujący zadania w zakresie:

 1. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności rzecznika prasowego;
 6. udostępniania informacji publicznej;
 7. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 8. wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej;
 9. przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy oraz na asystenta prokuratora;
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 11. prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 12. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 13. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;
 14. dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 15. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 16. wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 17. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 18. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 19. zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 20. współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 21. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
 22. wykonywania analizy kryminalnej;
 23. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 24. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
 25. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
 26. obsługi technicznej czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
 27. obsługi wideokonferencji;
 28. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 29. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

 

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący ponadto zadania w zakresie:

 1. udziału prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych, w których ma zastosowanie § 328 ust. 3 Regulaminu;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
 4. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 5. nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 6. kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 7. oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 8. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;
 9. podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
 10. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W góre

Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego i obejmujący zakresem swojego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno – gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W skład Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez głównego księgowego i obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w pkt 1 – 2.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

W góre

X Samodzielny  Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

kierowany przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujący zakresem swojego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywa­nych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w podległych prokuraturach rejo­nowych, kierowane przez Kierowników Oddziałów Kancelarii Tajnej.

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Pion Ochrony, którego strukturę i zadania określa odrębne zarządzenie.

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Infor­macji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

W góre

Starszy Inspektor do spraw obronnych

Zapewnia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015.827 j. t.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Stanowisko pracy obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy

W góre

Audytor wewnętrzny

Wykonuje zadania z zakresu audytu wewnętrzne­go, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz­nych (Dz. U. 2013.885 j.t.);

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Stanowisko pracy obsługuje Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

W góre


Inspektor Ochrony Danych

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Parlementu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu białostockiego.

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

W góre


Sekretariat

Wykonuje prace kancelaryjno - biurowe i pomocni­cze w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka i archiwum zakładowe.

Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego.