Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu białostockiego:

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu białostockiego:

Rejestry, ewidencje i archiwum

W prokuraturze okręgowej prowadzi się następujące repertoria i rejestry: Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Nps, Nps-ps, Ap, K, Oz, Ko, A, ENA-P, ENA-UE, Drz, Drz/p, IP, IP/O.


Repertoria:

 • "Ds." - dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
 • "Opz" - dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • "Pn" - dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy - wydział rodzinny i nieletnich),
 • "Pc" - dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • "Pa" - dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego.


Rejestry:

 • "Ns" - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń i spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej,
 • "Ds/z/s-pn" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,
 • "Ds/z" - dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,
 • "Ds/u" - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.,
 • "Dsn" - dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,
 • "Dsa" - dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów: "Dsn" i "Ko", w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich stanowisko,
 • "Nps" - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • "Nps-ps" - dla postępowań sądowych w sprawie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • "Ap" - dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
 • "K" - dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
 • "Oz" - dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 • "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,
 • "A" - dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • "ENA-P" - dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • "ENA-UE" - dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • "Drz" - dla dowodów rzeczowych,
 • "Drz/p" - dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
 • "IP" - dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • "IP/O" - dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.


Archiwum:

Jednostka prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowywana dokumentacja dzieli się na 3 kategorie:

 • kat A dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1984r. Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazywana do archiwum państwowego,
 • kat B dokumentacja inna niż podlegające do zaklasyfikowania do akt A sprawy, których okres przechowywania w archiwum zakładowym jest ustalony w zależności od sposobu załatwienia sprawy i przedmiotu postępowania na okresy od lat 2 do lat 30, po upływie, których akta podlegają brakowaniu,
 • kat BE dokumentacja niearchiwalna o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego, które może ją uznać za materiały archiwalne.

Dokumentacja archiwalna może być udostępniona na polecenie kierownika jednostki, w której materiały są przechowywane dla celów służbowych i naukowo-badawczych na pisemny, umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji.

Dokumentacja archiwalna dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze może być udostępniona po upływie 30 lat, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.), jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów prawa i obywateli.

Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych regulują przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. Nr 13, poz. 116 z 2001 r.).

Majątek jednostki

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, a będącym w trwałym zarządzie Prokuratury.

Prokuratury Rejonowe w: Białymstoku, Białystok-Północ w Białymstoku, Białystok-Południe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce i Hajnówce mają siedziby w budynkach miejscowych Sądów Rejonowych.

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Majątek jednostek organizacyjnych prokuratury stanowi przede wszystkim wyposażenie pomieszczeń biurowych m.in. w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Prokuratury posiadają także środki transportu w postaci samochodów osobowych w łącznej ilości 9 sztuk.

Organy i osoby oraz ich kompetencje

Prokuraturą Okręgową w Białymstoku kieruje Prokurator Okręgowy Andrzej Purymski. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej, prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. Do kompetencji Prokuratora Okręgowego należą sprawy organizacyjne, kadrowe, skargowe, tajne, wojskowe i obronne. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Wydziału III Organizacyjno - Sądowego, Wydziału IV Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nad pracą Inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcą Prokuratora Okręgowego jest prokurator Andrzej Stelmaszuk. Do kompetencji Zastępcy Prokuratora Okręgowego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Wydziałem I Śledczym kieruje naczelnik Adam Białas. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa w sprawach o poważne przestępstwa z uwagi na podmiot lub przedmiot zdarzenia. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje naczelnik Łukasz Janyst. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone do prowadzenia organom Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym kieruje naczelnik Alicja Derpołow. Do jej kompetencji należą czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem prokuratury okręgowej, opracowywanie harmonogramu pracy prokuratury okręgowej, planowanie wizytacji, lustracji i badań oraz branie udziału w tych czynnościach w niezbędnym zakresie, czynności w sprawach kadrowych wszystkich pracowników prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Wydziałem VII Budżetowo - Administracyjnym kieruje dyrektor Aldona Walczak. Do jej kompetencji należy kierowanie wydziałem i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego działania prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu.

Audytor wewnętrzny. Do jego kompetencji należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Funkcję kierownika sekretariatu pełni Piotr Bernatowicz. Do jego kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.

Funkcję starszego inspektora do spraw biurowości pełni Halina Kardasz. Do jej kompetencji należy wykonywanie kontroli biurowości prokuratur okręgu białostockiego.

Funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pełni Aneta Łapińska. Do jej kompetencji należy zapewnianie i kontrola ochrony informacji niejawnych.

Funkcję starszego inspektora do spraw obronnych pełni Ryszard Fudała. Do jego kompetencji należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności.

Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Bożena Załuska. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w prokuraturze okręgowej oraz koordynuje pracą oddziałów kancelarii tajnych w podległych jednostkach rejonowych.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełni Aneta Łapińska.