Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu białostockiego:

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu białostockiego:

Wykaz urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w prokuraturze określa:

DZ.Urz.MS.2016.83

z dnia 3 marca 2016 r. z późniejszymi zmianami

Rozdział 2

Oddział 2

Urządzenia ewidencyjne

§ 88. 1. Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w "Di", postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium "Ds".

2. Poza repertorium "Ds" prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.

3. Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium "Ds".

§ 89. 1. Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:

1)   "Ak" - dla wykonywanych analiz kryminalnych;

2)   "Di" - dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds" podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

3)   "Dsn" - dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

4)   "ENA.P.r" - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

5)   "ENA.UE" - dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

6)   "ENO.P.r - dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

7)   "ENO.UE" - dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

8)   "ENO.UE.r" - dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

9)   "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);

10) "Ksk" - dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.

11) (uchylony);

12) "Kw" - dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;

13) "Ns" - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

14) "Ntk" - dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

15) "Opk" - dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

16) "Oz" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

17) "Oz.o" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

18) "Oz.r" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

19) "Oz.w" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych;

20) "Pn" - dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

21) "Pp" - dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

22) (uchylony).

2. Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium "Ds" tej samej jednostki są rejestry:

1)   "Archiwum" - dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

2)   "Drz" - dla dowodów rzeczowych;

2a) "Ds.u" - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.

3)   Nps" - dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki;

4)   "Opz" - dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

5)   "Ps" - dla orzeczeń sądu I i II instancji;

6)   "Psz" - dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

7)   "Rz" - dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

8)   "Ta" - dla osób tymczasowo aresztowanych;

9)   "Zm" - dla zabezpieczeń majątkowych;

10) "Zpj" - dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

3. Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:

1)  "Pk" - dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;

2)   "W" - dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

4. Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium "Ds" są:

1)   "ENA.P.w" - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

2)   "ENO.P.w. - dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

3)   "Oz.w" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

4)   "Pm" - dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5)   "Wu" - dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;

6)   (uchylony).


Archiwum: Jednostka prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowywana dokumentacja dzieli się na 3 kategorie.

  • kat A dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1984r. Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazywana do archiwum państwowego,
  • kat B dokumentacja inna niż podlegające do zaklasyfikowania do akt A sprawy, których okres przechowywania w archiwum zakładowym jest ustalony w zależności od sposobu załatwienia sprawy i przedmiotu postępowania na okresy od lat 2 do lat 30, po upływie, których akta podlegają brakowaniu,
  • kat BE dokumentacja niearchiwalna o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego, które może ją uznać za materiały archiwalne.

Dokumentacja archiwalna może być udostępniona na polecenie kierownika jednostki, w której materiały są przechowywane dla celów służbowych i naukowo-badawczych na pisemny, umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji.

Dokumentacja archiwalna dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze może być udostępniona po upływie 30 lat, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.), jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów prawa i obywateli.

Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych regulują przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. Nr 13, poz. 116 z 2001 r.).

Majątek jednostki

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, a będącym w trwałym zarządzie Prokuratury.

Prokuratury Rejonowe w: Białymstoku, Białystok-Północ w Białymstoku, Białystok-Południe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce i Hajnówce mają siedziby w budynkach miejscowych Sądów Rejonowych.

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Majątek jednostek organizacyjnych prokuratury stanowi przede wszystkim wyposażenie pomieszczeń biurowych m.in. w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Prokuratury posiadają także środki transportu w postaci samochodów osobowych w łącznej ilości 9 sztuk.

Organy i osoby oraz ich kompetencje

Prokuraturą Okręgową w Białymstoku kieruje Prokurator Okręgowy Andrzej Purymski. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej, prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. Do kompetencji Prokuratora Okręgowego należą sprawy organizacyjne, kadrowe, skargowe, tajne, wojskowe i obronne. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Wydziału III Organizacyjno - Sądowego, Wydziału IV Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nad pracą Inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcą Prokuratora Okręgowego jest prokurator Andrzej Stelmaszuk. Do kompetencji Zastępcy Prokuratora Okręgowego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Wydziałem I Śledczym kieruje naczelnik Adam Białas. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa w sprawach o poważne przestępstwa z uwagi na podmiot lub przedmiot zdarzenia. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje naczelnik Łukasz Janyst. Do jego kompetencji należy organizacja, planowanie pracy wydziału oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracą zatrudnionych w wydziale prokuratorów i pracowników sekretariatu obsługujących wydział. Prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone do prowadzenia organom Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bierze udział w postępowaniu sądowym I instancji w prowadzonych sprawach.

Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym kieruje naczelnik Alicja Derpołow. Do jej kompetencji należą czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem prokuratury okręgowej, opracowywanie harmonogramu pracy prokuratury okręgowej, planowanie wizytacji, lustracji i badań oraz branie udziału w tych czynnościach w niezbędnym zakresie, czynności w sprawach kadrowych wszystkich pracowników prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Wydziałem VII Budżetowo - Administracyjnym kieruje dyrektor Aldona Walczak. Do jej kompetencji należy kierowanie wydziałem i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego działania prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu.

Audytor wewnętrzny. Do jego kompetencji należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego.

Funkcję kierownika sekretariatu pełni Piotr Bernatowicz. Do jego kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.

Funkcję starszego inspektora do spraw biurowości pełni Halina Kardasz. Do jej kompetencji należy wykonywanie kontroli biurowości prokuratur okręgu białostockiego.

Funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pełni Aneta Łapińska. Do jej kompetencji należy zapewnianie i kontrola ochrony informacji niejawnych.

Funkcję starszego inspektora do spraw obronnych pełni Ryszard Fudała. Do jego kompetencji należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności.

Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Bożena Załuska. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w prokuraturze okręgowej oraz koordynuje pracą oddziałów kancelarii tajnych w podległych jednostkach rejonowych.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełni Aneta Łapińska.