Oszustwa w działalności gospodarczej

W toku śledztwa  Prokuratury Rejonowej  Białystok – Północ  w Białymstoku, prowadzonego z zawiadomienia pokrzywdzonych przedsiębiorców,  Rafałowi G.  oraz jego żonie Ewelinie G.  zarzucono  popełnienie wspólnie i w porozumieniu 8 przestępstw. Sześć z nich  to oszustwa. Jedno  dokonane na szkodę banku (kwota wyłudzenia  to ponad 240.000 złotych, co stanowi mienie znacznej wartości) oraz pięć na szkodę przedsiębiorców. Łączna kwota dokonanych  oszustw opiewa na kwotę ponad 350.000 złotych. Pozostałe dwa zarzuty dotyczą: w jednym przypadku udaremnienia zaspokojenia swoich wierzycieli Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej kwocie ponad 24700 złotych za pomocą  pozornego  obciążenia swojego wynagrodzenia, poprzez zawarcie w dniu 26.04.2006 roku przed Sądem Rejonowym w Suwałkach pozornej ugody , mocą której Rafał G. zobowiązał się do zapłaty alimentów na rzecz żony oraz trojga ich małoletnich dzieci w łącznej wysokości 6 100 złotych miesięcznie, które to wynagrodzenie było zagrożone zajęciem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, w drugim zaś  przypadku  udaremnienia  zaspokojenia  wierzycieli poprzez utworzenie nowej jednostki gospodarczej, na którą  przenieśli tytułem aportu składniki majątku przedsiębiorstwa, które było dłużnikiem innych podmiotów.                                 
Rafał G i jego żona prowadząc działalność gospodarczą pod szyldem innej osoby, Doroty K., która udzieliła im pełnomocnictw do prowadzenia wszelkich spraw tego przedsiębiorstwa, jak również udostępniła im rachunek bankowy otwarty i prowadzony na jej dane osobowe przez jeden z banków, w tym korzystanie z kart płatniczych, wprowadzili w błąd pokrzywdzonych co do danych przedsiębiorcy faktycznie  prowadzącego działalność, kondycji finansowej tego przedsiębiorstwa oraz co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów. W przypadku banku uzyskali środki pieniężne na określony cel gospodarczy, złożyli przy tym nierzetelne oświadczenia  o osiąganych przychodach, które to oświadczenia nie dpowiadały rzeczywistości i dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania takiego wsparcia finansowego i po uzyskaniu środków finansowych nie dokonali ich spłaty, czym spowodowali straty w wysokości ponad 240.000 złotych na szkodę jednego z banków. W przypadku przedsiębiorców otrzymywali od nich  towar w postaci miodu, zapalniczek, zapałek, baterii, napojów i innych produktów oraz usługi marketingowej nie dokonali za nie zapłaty w wyznaczonych terminach i nie zwrócili otrzymanego towaru.
Zarzuty oszustwa dotyczą lat 2010-2012, zaś dwa pozostałe zarzuty  roku 2006 i lat 2013-2014.
Dorota K. 27 - letnia kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa Rafałowi i Ewelinie G. do popełnienia wskazanych powyżej przestępstw, czym wyrządzono pokrzywdzonym szkodę w łącznej kwocie ponad 350.000 złotych
Przestępstwo oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat