Fałszywe oświadczenia majątkowe

      Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi W.

      Były radny Sejmiku Województwa Podlaskiego został oskarżony o pięciokrotne złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2010- 2014 roku. Mężczyzna ten pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 233§1 kk wbrew ciążącemu na nim z mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa obowiązkowi, w okresie piastowania wskazanego powyżej stanowiska nie ujawnił posiadanych nieruchomości, nie wykazał kwot pozostałych do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań, zawyżył wartość posiadanych papierów wartościowych, nie wykazał dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie wykazał dat członkostwa w organach spółek handlowych, nie wykazał posiadanych ruchomości w postaci samochodów, nie wykazał kwoty innych dochodów ani zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego, zobowiązań finansowych wobec kontrahentów ani udziałów posiadanych w spółkach prawa handlowego.

      Przesłuchany w charakterze podejrzanego zaprzeczył stawianym zarzutom. Wskazał, że wypełniał oświadczenie majątkowe zgodnie z jego stanem wiedzy i pamięci, co do posiadanego majątku w danym momencie. Wyjaśnił, iż w składanych oświadczeniach oddzielał majątek osobisty, który opisywał precyzyjnie od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, który opisał ogólnie, bez szczegółów. W jego ocenie oświadczenie majątkowe ma pokazać jego stan majątkowy jako radnego, a nie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, bo ta kwestia jest objęta tajemnicą handlową. Dodał, że wypełniając oświadczenia nie miał zamiaru zataić czegokolwiek.

      Treść wyjaśnień złożona przez niego stanowi jedynie przejaw linii obrony, przyjętej w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Niewątpliwym jest, że oskarżony nie wywiązał się z nałożonego przez ustawę o samorządzie województwa obowiązku ujawnienia wszystkich składników majątku i świadomie złożył 5 fałszywych oświadczeń majątkowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Analiza wyjaśnień oskarżonego, dokumentów wykazujących jego stan majątkowy, uzupełniona o zeznania bezstronnego świadka, który zajmował się formalną analizą oświadczeń majątkowych składanych przez radnych, wskazuje, że Tadeusz W. był świadomy występków, jakich się dopuszczał. Uznał bezzasadnie w ramach swoistego „kontratypu” tajemnicy handlowej, iż uchyla on karalność z art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. Powyższe stoi w oczywistej sprzeczności z ustawą o samorządzie województwa i zasadą transparentności dochodów osób piastujących funkcje publiczne, w tym radnych.

      Przeświadczenie oskarżonego, iż ogólnikowe zapisy odnośnie majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą są wystarczające, należy uznać za błędne, przez co bez umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

      Tadeusz W. nie był dotychczas karany.

      Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

      Za popełnienie przestępstwa z art. 233§6 kk w zw. z art. 233§1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.