Biuletyn Informacyjny nr 03/09

BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/09

Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
o najciekawszych medialnie sprawach wszczętych i zakończonych
przez prokuratury okręgu białostockiego
od 1 do 31 marca 2009 r.

W omawianym okresie za najciekawszą medialnie uznałem sprawę
Ds 688/09 Prokuratury Rejonowej Białystok –Północ w Białymstoku przeciwko:

Tadeuszowi Z. oskarżonemu o to, że:
w dniu 2 marca 2009r. w B. przy ul. F. działając w zamiarze nakłonienia funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnych czynności służbowych, w postaci wręczenia mu wystawionego mandatu karnego kredytowego na sumę 100 złotych, udzielił funkcjonariuszom Policji korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych
tj. o czyn z art. 229 § 3kk

W dniu 2 marca 2009 roku w godzinach popołudniowych w B. przy ul. F. zmotoryzowany dwuosobowy patrol Policji wylegitymował trzech mężczyzn, z których jeden spożywał alkohol. Osobą tą okazał się Tadeusz Z. Za spożywanie alkoholu wystawiono mu mandat karny kredytowy na kwotę 100 złotych.
Czekając na potwierdzenie danych osobowych legitymowanych osób w bazie KSIP, Tadeusz Z. kilkakrotnie próbował oddalić się od radiowozu. W pewnym momencie mężczyzna włożył banknot o nominale 50 złotych w notatnik służbowy jednego z policjantów, w celu nakłonienia funkcjonariuszy policji do odstąpienia od prawnych czynności służbowych. W tym momencie wystawiony mandat karny nie został jeszcze wręczony w/wymienionemu mężczyźnie.
Zebrany w toku niniejszego dochodzenia materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Markowi Z. zarzutu z art. 229 § 3kk.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tadeusz Z. przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Jednocześnie podejrzany przyznał, że wręczył funkcjonariuszowi policji banknot o nominale 50 złotych, żeby odstąpił wraz z kolegą od swoich czynności i zwolnił go do domu. Na koniec przesłuchania w/wymieniony oświadczył, że bardzo żałuje
tego co zrobił i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
Prokuratura stanęła na stanowisku, że wina Tadeusza Z., jak i okoliczności popełnienia zarzucanego mu czynu, nie budzą żadnych wątpliwości. W związku z tym, cele postępowania karnego, a zwłaszcza szybkie i sprawiedliwe ukaranie podejrzanego zostaną osiągnięte, bez konieczności przeprowadzenia rozprawy.
Tadeusz Z. nie był dotychczas karany sądownie, a także nie przebywał w Izbie Wytrzeźwień.
Prokurator skierował wraz z aktem oskarżenia wniosek o skazanie Tadeusza Z. i wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności, z jej warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 2 lata, przepadek pieniędzy w kwocie 50 złotych, obciążenie kosztami i opłatami sądowymi.