Śledztwo dotyczące wywozu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa w Sokółce prowadzi śledztwo o sygn.: PR Ds.1218.2016 przeciwko obywatelowi Litwy Adriusowi K. podejrzanego o to, że:

I. w dniu 19 grudnia 2016 roku ok. godz.21.00 na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy usiłował wbrew przepisom ustawy dokonać wywozu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, a mianowicie: 80,49 grama kokainy, 39,75 grama amfetaminy, 17 tabletek metadonu, 2 tabletki ekstazy, próbując przewieźć te substancja z Polski na Białoruś, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wykrycie przemytu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej,

tj. o czyn z art 23 § 1 kk w zw. z ort. 55 ust 3 Ustawy z 29.0 7.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. w czasie i miejscu, jak wyżej, i znajdując się pod działaniem substancji narkotycznych o stężeniu odpowiadającym stanowi nietrzeźwości, prowadził w ruchu lądowym samochód Mazda 2 o nr rej…,

tj. o czyn z art. 178a§1 kk

Po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Rejonowej w Sokółce, w dniu 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce postanowił o zastosowaniu wobec Andriusa K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

art. 55 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrz wspólnotowego nabycia, wewnątrz wspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

art. 178a. § 1. Kodeksu karnego

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Marek Czeszkiewicz – p.f. Prokurator Okręgowy w Białymstoku