Śledztwo dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi śledztwo o sygn.: PO I Ds.8.2017 w sprawie m.in. niewolnictwa i handlu ludźmi, tj. o czyny z art. 8 ustawy przepisy wprowadzające kodeks karny z dnia 06.06.1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 88, poz. 554 z późn.zm.) w zb. z art. 197 § 3 kk, z art. 189a § 1 kk w zb. z art. 197 § 3 kk.
            Podstawa wszczęcia w/w śledztwa była m.in. treść zawiadomienia złożonego przez obywatela Republiki Demokratycznej Kongo, który został zatrzymany w Norwegii i deportowany do Polski.  Obywatel Republiki Demokratycznej Kongo przy wjeździe na teren RP posiadał wydana przez Konsulat RP wizę tylko na kilkudniowy pobyt czasowy w celach kulturalnych w Polsce. Na terenie RP nie zgłaszał wówczas żadnych zawiadomień w w/w zakresie. Po zatrzymaniu na terenie Norwegii i przekazaniu go do Polski złożył oświadczenie, że podróżował na sfałszowanym paszporcie, jego dane osobowe są inne. Następnie złożył formalnie w/w zawiadomienie, co zgodnie z umowami i Konwencjami międzynarodowymi w tym zakresie obligowało organy RP do umożliwienia dalszego pobytu w/w na terenie RP do czasu wyjaśnienia sprawy.
            Ze względu na powtarzający się powyżej wymieniony system tłumaczenia u osób posiadających wizy RP, a zatrzymanych i deportowanych z innych krajów do Polski, oczywiste jest, że jedną z badanych hipotez tego śledztwa jest także weryfikowana jednocześnie z innymi hipoteza  celowego wprowadzania w błąd organów RP oraz podania nieprawdy w przedmiotowym zawiadomieniu w celu uzyskania prawa pobytu na terenie RP, co skutkowałoby w przypadku potwierdzenia, oprócz odpowiedzialności karnej także deportowaniem w/w do Republiki Demokratycznej Kongo.


Marek Czeszkiewicz – p.f. Prokurator Okręgowy w Białymstoku

 

art. 8 ustawy przepisy wprowadzające kodeks karny z dnia 06.06.1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, Nr 88, poz. 554 z późn.zm.) - Kto powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie albo uprawia handel niewolnikami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
art. 189a. § 1 kk -  Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
art. 197. § 1 kk -  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1–3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
art. 115 § 22 kk - Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1–6.
art. 115 § 23 kk - Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.