Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej

Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku prowadziła postępowanie sprawdzające w sprawie przekroczenia, w dniu 19 stycznia 2017 r. w Białymstoku, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, poprzez nieuprawnione dysponowanie funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej oraz samochodem wydzielonym z zasobów Żandarmerii Wojskowej, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Truskolaskiego.

W ramach czynności sprawdzających prowadzonych w trybie art. 307 k.p.k. prokurator zabezpieczył zapis z monitoringu miejskiego, obejmujący okolicę klubu „WOW”, uzyskał z Ministerstwa Obrony Narodowej informacje dotyczące funkcji pełnionej przez Pana Bartłomieja Misiewicza, przysługujących mu w związku z tym uprawnień i charakteru wizyty w Białymstoku, a także zapoznał się z wyciągiem przepisów Ministerstwa Obrony Narodowej regulujących kwestię użytkowania pojazdów służbowych. Dokonano również rozpytania funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej, będącego kierowcą użytkowanego przez Bartłomieja Misiewicza samochodu na okoliczności podnoszone w zawiadomieniu o przestępstwie.

W efekcie tych czynności ustalono, że w dniu 19 stycznia 2017 r. Pan Bartłomiej Misiewicz był zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej na stanowisku Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej. W tej dacie wykonywał on obowiązki służbowe na terenie Białegostoku w związku z otwarciem punktu informacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku. Podczas wyjazdu do Białegostoku Bartłomiej Misiewicz korzystał z pojazdu służbowego, będącego w użytkowaniu Żandarmerii Wojskowej, nie była mu wszakże przydzielona ochrona. Potwierdzono nadto fakt jego wizyty w klubie „WOW”.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz z przepisów wewnętrznych Ministerstwa, Pan Bartłomiej Misiewicz, jako Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej był dysponentem pojazdu funkcyjnego z kartą drogową A, co uprawniało go do wyłącznego dysponowania służbowym samochodem osobowym bez ograniczenia limitu kilometrów (decyzja nr 322/MON z dn. 15.09.2009r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny; decyzja nr 162/MON z dn. 09.04.2008r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej).

W dniu 22 marca 2017 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, wobec stwierdzenia, że opisany wyżej czyn nie wypełnia znamion czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Podstawą tej decyzji było stwierdzenie, że Bartłomiej Misiewicz – dysponując samochodem służbowym wraz z kierowcą, będącym funkcjonariuszem Żandarmerii Wojskowej, pozostającym w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej – działał w ramach przysługujących mu uprawnień (co wynika z przytoczonych wyżej przepisów wewnętrznych MON z 2008 i 2009 r.), a tym samym nie doszło do ich przekroczenia.

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – wobec braku osób uprawnionych do jego zaskarżenia – jest prawomocne.

 

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku
prokurator Łukasz Janyst