Akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich

W dniu 2 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Januszowi O. pełniącemu funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.
Zarzucono mu popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., to jest przekroczenie przysługujących mu z racji pełnionej funkcji uprawnień.
Janusz O. pismem z dnia 7 grudnia 2011 r. nakazał konsorcjum spółek – wykonawców inwestycji drogowej polegającej na przedłużeniu ulicy Piastowskiej rozebranie nawierzchni na części działki znajdującej się w rejonie w/w inwestycji. W wyniku tego w dniu 12 grudnia 2011 r. dokonano rozbiórki nawierzchni tymczasowego parkingu ogólnodostępnego, znajdującego się na opisanej działce w pasie drogowym ulicy Raginisa przy obiekcie handlowo-usługowym oraz utwardzonej nawierzchni zjazdu na wymienioną nieruchomość. Nastąpiło to wbrew decyzji Wojewody Podlaskiego nr 7/2010 z dnia 1 października 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie przedłużenia ulicy Piastowskiej, w ciągu drogi krajowej Nr 19, na odcinku od ul. Sybiraków do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku oraz „Budowie przedłużenia ulicy Piastowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej, na odcinku od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku”. Rozbiórka parkingu i zjazdu miała miejsce, pomimo że nie kolidował on z przedmiotową inwestycją, zaś w projekcie przewidziano ich pozostawienie. Nastąpiła przy tym z pominięciem przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, choć wcześniej wzywano do jej dokonania użytkowników nieruchomości pod rygorem zastosowania egzekucji administracyjnej.
Swoim czynem oskarżony działał na szkodę interesu prywatnego małżonków Marii i Józefa B., utrudniając im prowadzenie działalności gospodarczej na opisanej posesji poprzez rozbiórkę nawierzchni tymczasowego parkingu i prowadzącego do niego zjazdu, a także pozbawiając ich możliwości zaskarżenia decyzji o rozbiórce.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

p.f. Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku

prokurator Łukasz Janyst