Akt oskarżenia w sprawie o zabójstwo.

W nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 24 lutego 2017 roku informuję, że w dniu 14 lipca 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie PR Ds. 469.2017 przeciwko Krystianowi L. podejrzanemu o to, że w dniu 19 lutego 2017 roku w D. działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia uderzał i kopał pokrzywdzonego, czym spowodował liczne obrażenia ciała, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł w dniu 24 lutego 2017 roku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc prawomocnie skazanym za zabójstwo wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 1998 roku, a nadto w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy w warunkach art. 64 § 1 k.k., tj. o czyn z art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

Krystian L. na etapie postępowania przygotowawczego przyznał się do spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonego.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny

Art. 148.

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Art. 64.

§ 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 

p.f. Naczelnik
Wydziału I Śledczego
Adam Białas