Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę SKOK w Wołominie

W dniu 9 lutego 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie PO II Ds. 63.3017 akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Cz., Jerzemu Cz., Rafałowi Robertowi K. i Beacie Sz. podejrzanym o popełnienie przestępstw na szkodę SKOK w Wołominie oraz na szkodę BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie.

W toku wymienionego postępowania PO II Ds. 63.2017 Mirosław Cz. stanął pod 61 zarzutami. Obejmują one kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (w skład której oprócz niego wchodzili jeszcze Jerzy Cz., Rafał Robert K., Beata Sz., a także inne osoby), a ponadto szereg przestępstw dotyczących kierowania działaniami tzw. „słupów” oraz innych osób (w tym zwłaszcza uprawnionych do wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub osiąganych dochodach w różnych podmiotach gospodarczych), które to działania doprowadziły do zaciągnięcia przez podstawione osoby w oparciu o nierzetelne dokumenty załączane do wniosków kredytowych pożyczek i kredytów na szkodę SKOK w Wołominie oraz BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie. Częstokroć zabezpieczeniem tych zobowiązań były poręczenia oparte na nierzetelnych zaświadczeniach lub oświadczeniach poręczycieli oraz hipoteki na nieruchomościach należących do różnych osób, które były nieadekwatne w stosunku do wysokości zobowiązań oraz nie dawały gwarancji skutecznej ich egzekucji.

W przedstawionych mu zarzutach zaakcentowano również jego współdziałanie z osobami zobowiązanymi na podstawie Statutu SKOK w Wołominie, Regulaminu Zarządu i Podziału Czynności Członków Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie, a w szczególności do największej staranności przy nadzorowaniu i kontroli Departamentu Wsparcia Obsługi Klienta oraz zawieraniu umów kredytowych zabezpieczonych hipoteką i innych. Osoby te nadużyły udzielonych im uprawnień poprzez nierzetelną ocenę zdolności kredytowej podstawionych potencjalnych pożyczkobiorców i ostatecznie pozytywną weryfikację, a w konsekwencji podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczek we wnioskowanych kwotach pomimo świadomości, iż załączone do wniosku dokumenty są nierzetelne, pożyczkobiorcy nie są zdolni do spłaty zobowiązań, nie mają zamiaru ich spłacać, udzielone zabezpieczenia są pozorne, zaś środki z pożyczek ostatecznie wpływają na konto lub w gotówce są przekazywane Mirosławowi Cz.

Jeden z zarzutów dotyczy pożyczki zaciągniętej w SKOK w Wołominie osobiście przez Mirosława Cz.

Jerzemu Cz. zarzucono popełnienie 21 czynów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz. oraz szereg czynów kwalifikowanych jako pomocnictwo do czynów zarzucanych Mirosławowi Cz., a polegających w szczególności na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych (zaświadczeniach o zatrudnieniu lub/i osiąganych dochodach), udzielaniu pozornych poręczeń oraz zabezpieczeń do pożyczek (kredytów) na posiadanych nieruchomościach, nakłanianiu osób do zaciągnięcia zobowiązań na rzecz Mirosława Cz., wożeniu podstawionych pożyczkobiorców do siedziby SKOK w Wołominie. Trzy zarzuty dotyczą pożyczek zaciągniętych na szkodę SKOK w Wołominie przez Jerzego Cz. osobiście.

Rafał Robert K. stanął pod 11 zarzutami, w które – poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz. – obejmują w szczególności poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych, zawieranie fikcyjnych umów w imieniu podmiotów gospodarczych poświadczających rzekomą zdolność kredytową danych osób, wożenie „słupów” do siedziby instytucji kredytowych i wspieranie ich działań na miejscu. 

Beacie Sz. zarzucono popełnienie 32 czynów, wśród których wyodrębniono udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz., a ponadto poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych oraz potwierdzanie tych nierzetelnych danych podczas telefonicznej weryfikacji przez uprawnionego pracownika instytucji kredytowej.

W odniesieniu do głównego podejrzanego – Mirosława Cz. ustalono, iż swoimi działaniami doprowadził on do wystąpienia szkody w majątku SKOK w Wołominie w kwocie 145.570.000 zł, a BGŻ BNP Paribas doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 336.677,30 zł.

Pozostali podejrzani popełnili zarzucane im czyny pod kierownictwem Mirosława Cz., a tym samym szkody z nich wynikające zawierają w kwotach wskazanych wyżej.

W stosunku do Mirosława Cz. tytułem środka zapobiegawczego stosowane jest od dnia 13.05.2015 r. tymczasowe aresztowanie. Termin stosowania tego środka upływa w dniu 24.02.2018 r.

Wobec Jerzego Cz. tytułem środków zapobiegawczych zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, wobec Rafała Roberta K. – poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 zł, zaś wobec Beaty Sz. – poręczenie majątkowe w kwocie 20.000 zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

W celu zapewnienia wykonania grożących oskarżonym grzywien, obowiązków zwrotu pokrzywdzonym korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw i innych roszczeń finansowych ustanowiono zabezpieczenia na należących do nich nieruchomościach oraz środkach płatniczych:

- w stosunku do Mirosława Cz. w łącznej kwocie 1.248.037,00 zł,

- w stosunku do Jerzego Cz. w łącznej kwocie: 43.440.000,00 zł,

- w stosunku do Rafała Roberta K. w łącznej kwocie: 1.011.277,94 zł,

- w stosunku do Beaty Sz. w łącznej kwocie: 309.068,00 zł.

            Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami do 15 lat pozbawienia wolności.

               

p.f. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Białymstoku

 

prokurator Łukasz Janyst