Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: VII G 231/14/12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr VII G 231/14/12

prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na "świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14".

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. VII G 231/15/12

Dotyczy: VII G 231/15/12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o zamówienie publiczne

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę materiałów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych została wybrana oferta Wykonawcy:GRAFIX K.Olszewska-Piotrowska, M.Tyrała Spółka Jawna. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert „cena”. Do wyliczenia punktów zastosowano formułę matematyczną opisaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. VII G 231/12/12

Dotyczy: VII G 231/12/12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o zamówienie publiczne

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania wnętrz budynków stanowiących siedzibę Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i podległych prokuratur rejonowych oraz sprzątania terenu zewnętrznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta Wykonawcy: IMPEL CLEANING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 10. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert „cena”. Do wyliczenia punktów zastosowano formułę matematyczną opisaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prokurator Okręgowy

 Tadeusz Marek

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. VII G 231/13/12

Dotyczy: VII G 231/13/12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o zamówienie publiczne

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz podległych prokuratur rejonowych została wybrana oferta Biuroland Sp.J. Paweł Oksieńczuk, Mariusz Jóźwik z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium wyboru ofert „cena”. Do wyliczenia punktów zastosowano formułę matematyczną opisaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prokurator Okręgowy

 Tadeusz Marek

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 14, świadczona będzie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony (zgodnie z art.143 ust 1a).