Skargi i wnioski - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokurator Okręgowy w Białymstoku zgodnie z treścią art. 23 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z dnia 2016.02.15) jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje Dział VI Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z dnia 2016.02.15) oraz w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) oraz § 318-324 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb i terminy rozpoznawania skarg i wniosków

  • Skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.
  • Skargi i wnioski dotyczące prokuratorów w zakresie, w jakim są oni niezależni, nie podlegają rozpoznaniu. Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, do którego taka skarga lub taki wniosek zostały skierowane, zawiadamia wnoszącego o przyczynach odmowy rozpoznania skargi lub wniosku.
  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do akt postępowania, którego dotyczy, zawiadamiając o tym wnoszącego.
  • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy treści czynności prokuratora jeszcze niedokonanych, należących do zakresu, o którym mowa w § 2, podlega niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczy.
  • Jeżeli skarga lub wniosek zawiera treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się skargę lub wniosek bez rozpoznania, zawiadamiając wnoszącego o przyczynie pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpoznania, chyba że skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu.

Uprawnienie do rozpatrywania skarg i wniosków

  • Skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.
  • Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury rozpoznaje skargi lub wnioski dotyczące asystentów prokuratorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników.

Przekazanie skargi lub wniosku rzecznikowi dyscyplinarnemu

Skargę lub wniosek w zakresie, w jakim zawiera żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury przekazuje właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. O sposobie rozpoznania skargi lub wniosku rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz prokuratora, który przekazał mu skargę lub wniosek.

Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania

Ponawiane skargi lub wnioski w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych okoliczności, pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnoszącego.

Sposoby przyjmowania skarg i spraw

Skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

  • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w formie pisemnej,
  • pocztą na niżej wskazany adres
  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@bialystok.po.gov.pl, a także ustnie do protokołu.

Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ul. Kilińskiego 14
15-950 Białystok

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków załatwiane są osobiście przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępca lub wyznaczenego prokuratora w gmachu Prokuratury Okręgowej, ul. Kilińskiego 14, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 10.00 do 14.00.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt