Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

kierowany przez Naczelnika i obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
 2. udział w postępowaniu sądowym w sprawach należących do właściwości Wydziału, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym;
 4. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;
 5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 9. dokonywanie wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków przedstawionych przez uprawnione organy w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi;
 10. udział w posiedzeniach sądu okręgowego w przedmiocie wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;
 11. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Rejestr zmian dla: Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt