Wydział IV Organizacyjno - Sądowy - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

kierowany przez Naczelnika i obejmujący zadania w zakresie:

 1. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności rzecznika prasowego;
 6. udostępniania informacji publicznej;
 7. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 8. wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej;
 9. przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy oraz na asystenta prokuratora;
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 11. prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 12. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 13. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;
 14. dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 15. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 16. wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 17. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 18. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 19. zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 20. współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 21. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
 22. wykonywania analizy kryminalnej;
 23. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 24. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
 25. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
 26. obsługi technicznej czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
 27. obsługi wideokonferencji;
 28. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 29. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący ponadto zadania w zakresie:

 1. udziału prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych, w których ma zastosowanie § 328 ust. 3 Regulaminu;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
 4. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 5. nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 6. kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 7. oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 8. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;
 9. podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
 10. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

Rejestr zmian dla: Wydział IV Organizacyjno - Sądowy

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt