Wydział VII Budżetowo - Administracyjny - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego i obejmujący zakresem swojego działania:

  1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
  2. prowadzenie rachunkowości,
  3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  4. obsługa administracyjno – gospodarcza,
  5. prowadzenie inwestycji i remontów,
  6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych,
  7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W skład Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez głównego księgowego i obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w pkt 1 – 2.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Rejestr zmian dla: Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt