ZAWIADOMIENIE - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, na podstawie art.131§ 2 i 3 kodeksu postępowania karnego informuje, że w dniu 16 października 2019r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. PO II Ds.18.2017 w sprawie:

1.      przekroczenia uprawnień przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez złożenie w dniu 22 kwietnia 2015r. w Warszawie do sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) wniosku o wydanie zezwolenia na odstąpienie od sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie jako całości, pomimo nie podjęcia próby sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin w całości, tj. wbrew przepisom zawartym w art. 437, 438 i 439 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, czym działał  na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie  niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

2.      poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dniu 22 kwietnia 2015r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015r. złożonym do sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) o wydanie zezwolenia na odstąpienie od sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie jako całości, poprzez wskazanie w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku, że upadłe przedsiębiorstwo  SKOK w Wołominie nie posiada zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego; tj. o czyn z art. 271 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

3.      przekroczenia uprawnień w okresie od 30 lipca 2015r. do 06 października 2015r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez złożenie wniosków do sędziego - komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15)  o wyrażenie zgody na złożenie środków wpływających do masy upadłości na rachunek depozytowy Ministra Finansów zamiast do depozytu sądowego, tj. wbrew dyspozycji zawartej w art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

4.      przekroczenia uprawnień w dniu 28 grudnia 2015 r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez złożenie do sędziego-komisarza prowadzącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) wniosku o reasumpcję poprzez uchylenie zarządzenia z dnia 2 marca 2015 r. „w zakresie składania wniosków o wyrażenie zgody na złożenie sum pieniężnych objętych przez syndyka do depozytu sądowego" wbrew dyspozycji zawartej w art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

5.      przekroczenia uprawnień w dniu 7 stycznia 2016 r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez złożenie wniosku do sędziego-komisarza prowadzącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) o wydanie syndykowi z depozytu sądowego środków pieniężnych na łączną sumę 113,5 mln zł celem złożenia ich na oprocentowany rachunek bankowy zamiast do depozytu sądowego, tj. wbrew dyspozycji zawartej art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze w związku z art. 449 ustawy Prawo restrukturyzacyjne; czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

6.      przekroczenia uprawnień w okresie od 28 stycznia 2016r. do 1 marca 2016r. w Warszawie, przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez wskazanie w zaproponowanym członkom Rady Wierzycieli pismem z dnia 28 stycznia 2016r. porządku obrad posiedzenia wyznaczonego na dzień 25 lutego 2016 r., punktu dotyczącego powzięcia uchwały w przedmiocie sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub wyrażenia przez Radę Wierzycieli zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości w trybie art. 206 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, pomimo nie podjęcia próby sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w całości, wbrew przepisom zawartym w art. 437, 438 i 439 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; a następnie wyrażanie na posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 25 lutego 2016 r. w Warszawie stanowiska wskazującego na niecelowość sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w całości, wbrew dyspozycji art. 439 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz poddanie pod głosowanie Rady Wierzycieli SKOK w Wołominie w dniu 01 marca 2016 r. uchwały o podjęciu jednokrotnej próby sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin w całości, podczas gdy przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze nie ograniczają ilości podejmowanych prób przeprowadzenia sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości; czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

7.      przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 19 marca 2015r. do października 2019r. w Warszawie, przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez faktyczne prowadzenie przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, tj. od dnia 19 marca 2015 r. w zakresie obsługi umów kredytów i pożyczek i przyjmowania wpłat z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek udzielonych przed ogłoszeniem upadłości SKOK w Wołominie i nie złożenie wniosku do sędziego - komisarza, a następnie do Rady Wierzycieli SKOK w  Wołominie - po jej ustanowieniu - o wydanie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego, wbrew nakazowi wynikającemu z treści art. 206 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku SKOK w Wołominie na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

8.      niedopełnienia obowiązków w okresie od 02 marca 2015r. do października 2019r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez nie podjęcie działań mających na celu wdrożenie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2015 r. o przeprowadzenie audytu śledczego poprzedzającego badanie sprawozdania finansowego SKOK w Wołominie, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

9.      niedopełnienia obowiązków w okresie od 17 maja 2015r. do 18 kwietnia 2016r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez niesporządzenie i nieprzekazanie sędziemu-komisarzowi zgodnie z treścią art. 244 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe listy wierzytelności pomimo upływu w dniu 17 maja 2015 r. wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) postanowieniem z dnia 05 lutego 2015r. terminu do zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

10.  niedopełnienia obowiązków w okresie od 30 lipca 2015r. do października 2019r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez niewywiązanie się z przyjętego planu likwidacyjnego z dnia 30 lipca 2015 r. na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego SKOK w całości i tym samym utrudnianie określenia terminu zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

11. niedopełnienia obowiązków w dniu 9 maja 2016r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez niewskazanie w treści protokołu z posiedzenia Rady Wierzycieli SKOK w Wołominie z dnia 9 maja 2016 r. wniosku członka Rady Wierzycieli Agnieszki Sinkiewicz o powołanie dwóch niezależnych biegłych do wyceny majątku upadłego; i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 kpk

 

12. przekroczenia uprawnień w dniu 07 stycznia 2016r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez złożenie do sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) wniosku o reasumpcję postanowienia sędziego-komisarza z dnia 11 czerwca 2015r. „w przedmiocie zezwolenia syndykowi na prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie windykacji należności upadłego”, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

13. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dniu 07 stycznia 2016r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez wskazanie we wniosku z dnia 07 stycznia 2016r. złożonym do sędziego – komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie, że SKOK  w  Wołominie w upadłości likwidacyjnej nie posiada zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny; tj. o czyn z art. 271 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

14. przekroczenia uprawnień w dniu 08 czerwca 2016r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez wyrażenie w trakcie posiedzenia Rady Wierzycieli SKOK w Wołominie nieuzasadnionego prawnie poglądu, że w przypadku upadłości przedsiębiorstwa bankowego lub SKOK, środki pieniężne znajdujące się na rachunku upadłego w żadnej części nie mogą być przez syndyka wydane nabywającemu przedsiębiorstwo w całości, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

15. przekroczenia uprawnień w okresie od co najmniej 22 kwietnia 2015r. do 08 sierpnia 2019r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez wielokrotne uporczywe twierdzenie w toku postępowania upadłościowego o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15), że przedsiębiorstwo SKOK w Wołominie nie istnieje – wbrew faktom wynikającym z treści sprawozdań finansowych przedkładanych przez syndyka oraz treści wniosku złożonego w dniu 7 stycznia 2016r. o reasumpcję postanowienia sędziego-komisarza z dnia 11 czerwca 2015 r. „w przedmiocie zezwolenia syndykowi na prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie windykacji należności upadłego”, czym działał na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

16. przekroczenia uprawnień w okresie od co najmniej 22 kwietnia 2015r. do 08 sierpnia 2019r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie, poprzez preferowanie w toku postępowania upadłościowego SKOK w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) interesu jednego wierzyciela – Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako wierzyciela większościowego i przedłużanie postępowania prowadzące do zagrożenia przedawnienia roszczeń wobec kredytobiorców i w efekcie zmniejszenia możliwości zaspokojenia wierzycieli SKOK Wołomin i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

17. przekroczenia uprawnień w okresie od 5 lutego 2015r. do 30 czerwca 2015r. w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez podjęcie czynności prowadzących do likwidacji przedsiębiorstwa upadłego SKOK    w Wołominie przed podjęciem sprzedaży tego przedsiębiorstwa w całości poprzez zlikwidowanie położonych w różnych rejonach Polski 100 placówek  (oddziałów i punktów kasowych) SKOK w Wołominie poprzez wypowiedzenie umów najmu zawartych z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Samorządności „Nasza Sprawa” oraz wypowiedzenie i rozwiązanie umów o pracę z pracownikami tych placówek – bez dokonania uprzednio analizy finansowo-ekonomicznej wpływu zamykania oddziałów Kasy i zwalniania wszystkich wykwalifikowanych pracowników na późniejszą możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w całości innemu bankowi lub skok, w wyniku czego doszło do  obniżenia wartości przedsiębiorstwa  upadłego SKOK w Wołominie  dla potencjalnego nabywcy i zmniejszenia prawdopodobieństwa jego sprzedaży w całości, a w efekcie uniemożliwienia zaspokojenia wierzycieli, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

18.  niedopełnienia obowiązków w marcu 2015r. w Wołominie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie, poprzez spowodowanie przekazywania papierów wartościowych w postaci weksli z zamykanych placówek SKOK  w  Wołominie w Piasecznie i Górze Kalwarii do centrali Kasy bez zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 kpk

 

19.  poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dniu 31 sierpnia 2017r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie w piśmie skierowanym do zastępcy członka Rady Wierzycieli – Elizy Głębockiej  jako odpowiedź na pismo z dnia 23 sierpnia 2017r. poprzez stwierdzenie, że windykacją w SKOK w Wołominie  zajmowało się jedynie 7 pracowników w centrali i dwóch pracowników oddziałów terenowych - podczas gdy faktycznie czynności windykacyjne były prowadzone przez licznych pracowników oddziałów tej Kasy, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

20. niedopełnienia obowiązków w okresie od 24 marca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez nie wystąpienie do sędziego – komisarza  o uwzględnienie wniosku prof. dr hab. Dariusza Zarzeckiego o urealnienie warunków finansowych umowy zawartej z Instytutem Zarządzania i Inwestycji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez zwiększenie wynagrodzenia określonego w Umowie, co doprowadziło do realizacji wyceny majątku SKOK w Wołominie przez biegłego w warunkach deficytu finansowego i czasowego i skutkowało wynajęciem przez Instytut podwykonawcy do oszacowania wartości wierzytelności SKOK w Wołominie i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

21. przekroczenia uprawnień w okresie od 01 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez wydatkowanie  kwoty ponad 1,5 mln zł  z masy upadłości SKOK w Wołominie na nieuzasadnione koszty obsługi prawnej przez Kancelarię  Rezanko, Sitek, Staniec, i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk

 

22.  niedopełnienia obowiązków w okresie od 6 grudnia 2018r. do 15 lipca 2019r. w Warszawie przez syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie poprzez zaniechanie skierowania zaproszenia do składania ofert w procedurze przetargowej na sprzedaż w całości przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie do banków zagranicznych prowadzących działalność na terenie RP i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie powodując zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

23.  niedopełnienia obowiązków w okresie od 24 lutego 2015 r. do października 2019r. w Warszawie przez sędziów – komisarzy prowadzących postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie o sygn. XVIII GUp 36/19 ( uprzednio sygn. X GUp 87/15) poprzez nie podjęcie w okresie od dnia 24 lutego 2015 r. działań mających na celu wdrożenie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2015 r. o przeprowadzenie audytu śledczego w SKOK w Wołominie i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

24.  przekroczenia uprawnień w dniu 14 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 21 października 2015 r. w Warszawie,  w warunkach czynu ciągłego, przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez wydanie postanowień o wyrażeniu zgody na złożenie środków wpływających do masy upadłości na rachunek depozytowy Ministra Finansów zamiast do depozytu sądowego wbrew dyspozycji zawartej w art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze w związku z art. 449 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zw. z art.12§1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

25.  przekroczenia uprawnień w dniu 30 grudnia 2015r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez wydanie zarządzenia o uchyleniu zarządzenia z dnia 2 marca 2015r. zobowiązującego syndyka do składania wniosku o wyrażenie zgody na złożenie sum pieniężnych objętych przez syndyka do depozytu sądowego wbrew dyspozycji art. 227 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 449 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

26.  przekroczenia uprawnień w dniu 14 stycznia 2016r. w Warszawie przez sędziego -komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez wydanie postanowienia o wydaniu syndykowi masy upadłości SKOK w Wołominie z depozytu sądowego środków pieniężnych na łączną sumę 113,5 mln zł celem złożenia ich na rachunek bankowy wbrew dyspozycji art.227 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 449 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono, na podstawie art.17 §1 pkt 1 kpk

 

27.  przekroczenia uprawnień w dniu 14 stycznia 2016r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez wydanie postanowienia z dnia 14 stycznia 2016 r. o uchyleniu postanowienia z dnia 11 czerwca 2015 r. w przedmiocie zezwolenia syndykowi na prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie windykacji należności upadłego na podstawie nieprawdziwych i sprzecznych ze stanem faktycznym przesłanek i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

28.  przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w dniu 14 stycznia 2016r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez powołanie Rady Wierzycieli SKOK w Wołominie w składzie trzy-osobowym w sposób nie gwarantujący kierowania się przez Radę interesem ogółu wierzycieli wynikającym z dyspozycji art. 205 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz zaniechanie dokonania zmiany w składzie Rady Wierzycieli poprzez zmianę składu trzy-osobowej Rady Wierzycieli lub rozszerzenie jej składu do 5 członków i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

29.  niedopełnienia obowiązków w okresie od  24 lutego 2015r. do dnia 16 czerwca 2016 r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez nie wyznaczenie  w tym okresie biegłego do wyceny majątku upadłego pomimo wcześniejszego złożenia stosownych ofert od biegłych na wykonanie opisu i oszacowania SKOK-u w Wołominie i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

30.  niedopełnienia obowiązków w okresie od 23 maja 2016r. do 31 maja 2016r. przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez nie zawiadomienie wierzycielki Elizy Głębockiej przed posiedzeniem Rady Wierzycieli zwołanym na dzień 31 maja 2016r., o treści postanowienia z dnia 23 maja 2016r., na mocy którego sędzia - komisarz dokonał wyboru w/wymienionej na zastępcę członka Rady Wierzycieli, i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono, na podstawie art.17 §1 pkt 1 kpk

 

31.  niedopełnienia obowiązków w okresie od 28 stycznia 2016r. do 1 marca 2016r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie poprzez zaniechanie podjęcia działań w trybie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze zmierzających do wycofania wniosku syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016 r. przedkładanego pod obrady Rady Wierzycieli o wydanie zezwolenia na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK jako całości i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

32.  niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w dniu 15 lipca 2019r. w Warszawie przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie, poprzez zaniechanie podjęcia decyzji w przedmiocie ogłoszenia kolejnego – trzeciego przetargu na sprzedaż w całości przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej oraz zobowiązanie syndyka do zwołania posiedzenia Rady Wierzycieli i poddania po głosowanie uchwały o odstąpieniu  od sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w całości i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, powodując realne niebezpieczeństwo poniesienia szkody majątkowej przez deponentów SKOK w Wołominie poprzez niezaspokojenie ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłego SKOK  w  Wołominie, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17 §1 pkt 2 kpk

 

33.  przekroczenia uprawnień w dniu 14 maja 2015r. w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez skierowanie wniosku do sędziego-komisarza prowadzącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie postępowanie upadłościowe SKOK  w Wołominie o sygn. XVIII GUp 36/19 (uprzednio sygn. X GUp 87/15) o zmianę postanowienia z dnia 06 maja 2015 r. oddalającego wniosek syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie o wydanie zezwolenia na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

34.  poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dniu 14 maja 2015r. w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez wskazanie we wniosku z dnia 14 maja 2015r. do sędziego – komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe SKOK w Wołominie, że zbycie przedsiębiorstwa SKOK-u w Wołominie w całości prowadziłoby do zwiększenia poziomu ochrony środków deponentów zgromadzonych w SKOK w Wołominie, wobec których spełniony został warunek gwarancji, ponad poziom określony w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a tym samym ponad poziom wynikający z prawodawstwa unijnego oraz konieczności stosowania niezaimplementowanych przepisów prawa unijnego i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 271 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

35.  przekroczenia uprawnień w okresie od 01 marca 2016 r. do 08 czerwca 2016 r. w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez popieranie w postępowaniu upadłościowym SKOK w Wołominie kandydatury KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na biegłego do przeprowadzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego SKOK w Wołominie w sposób nieobiektywny oraz pomimo braku formalnych przesłanek do dokonania wyboru tego podmiotu; i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

36.  przekroczenia uprawnień w okresie od co najmniej 14 maja 2015r. do października 2019r. w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, poprzez wyrażanie w toku postępowania upadłościowego SKOK w Wołominie nieuzasadnionego prawnie poglądu, że w przypadku upadłości przedsiębiorstwa bankowego lub skok, środki pieniężne znajdujące się na rachunku upadłego w żadnej części nie mogą być przez syndyka wydane nabywającemu przedsiębiorstwo w całości oraz uporczywe twierdzenie w toku postępowania upadłościowego, że przedsiębiorstwo SKOK w Wołominie nie istnieje, i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

37.  przekroczenia uprawnień w okresie od 09 marca 2017r. do 24 marca 2017r. w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez upoważnienie pełnomocnika Funduszu do wyrażenia na posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 24 marca 2017r., stanowiska odmawiającego wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia Instytutowi Zarządzania i Inwestycji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, co spowodowało realizację Wyceny przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie w warunkach deficytu finansowego i  czasowego i skutkowało wynajęciem przez Instytut podwykonawcy do oszacowania wartości wierzytelności SKOK w Wołominie, i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

38.  przekroczenia uprawnień w okresie od 27 grudnia 2017r. do 6 listopada 2018r.  w Warszawie przez Prezesa i członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, polegającego na opóźnianiu przeprowadzenia postępowania upadłościowego SKOK w Wołominie poprzez uporczywe podtrzymywanie zarzutów zgłoszonych w dniu 27.12.2017r. do oszacowania upadłego przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie i forsowanie stanowiska co od bezwzględnego wyłączenia środków pieniężnych z przedsiębiorstwa upadłej Kasy w celu doprowadzenia do tego, aby nie doszła do skutku sprzedaż przedsiębiorstwa w całości i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego deponentów SKOK w Wołominie poprzez powodowanie niebezpieczeństwa niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa SKOK w Wołominie, poprzez zagrożenie niezaspokojenia ich roszczeń w wyniku likwidacji majątku upadłej Kasy, na łączną kwotę 119.703.523,53 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk

 

POUCZENIE

           

            Pokrzywdzony, w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia niniejszego Zawiadomienia może zwrócić się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o doręczenie mu odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji – w tej sprawie Sądu Rejonowego Warszawa – Mokotów w Warszawie (art. 306 § 1a kpk., art.325a§2 kpk oraz art. 465 § 1 i 2 kpk i art.329§1 kpk). Zażalenie przysługuje:

- stronom,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Termin ten jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa postanowienie to podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § 1a kpk., może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 kpk, art. 55 § 1 kpk). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 kpk). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55§ 3 kpk).

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt