ZAWIADOMIENIE - Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, na podstawie art. 131 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego informuje, że w dniu 24 października 2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu śledztwa o sygn. PO I Ds.14.2019  w sprawie przeciwko B. M. podejrzanej o czyny z art.228§1 §i 4 kk , art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz o to, że:

1.w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 1 maja 2017 roku do 2 czerwca 2017 roku w Fastach przywłaszczyła powierzone mienie w postaci pieniędzy w kwocie 1950 zł w ten sposób, że otrzymała od S.K. kwotę 4650 zł pochodzącą z wpłat po 150 zł dokonanych przez rodziców 31 uczniów klas szkolnych uczestniczących w wycieczce szkolnej organizowanej przez Biuro Wagant w dniu 5 czerwca 2017 roku do Ciechanowca, a następnie do dnia 2 czerwca 2017 roku nie dokonała przelewu tych środków tytułem opłaty części kosztów wycieczki, czym działał na szkodę ww, tj. o czyn z art.284 § 2 kk 

2. w okresie od 8 września 2017 roku do 13 października 2017 roku w Fastach przywłaszczyła powierzone mienie w postaci pieniędzy w kwocie 1300 zł w ten sposób, że zażądała od opiekunów II grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018 przekazania łącznie kwoty 1300 zł  pochodzącej z wpłat dokonanych przez rodziców ww uczniów w ramach tzw. wyprawki w kwotach po 120 zł, a następnie nie dokonała zakupu materiałów i środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, czym działała na szkodę ww, tj. o czyn z art.284 § 2 kk  

3. w okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku w Fastach przywłaszczyła powierzone mienie w postaci pieniędzy w kwocie 1000 zł w ten sposób, że zażądała od opiekunów III grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018 przekazania łącznie kwoty 1000 zł  pochodzącej z wpłat dokonanych przez rodziców ww uczniów w ramach tzw. wyprawki w kwotach po 120 zł, a następnie nie dokonała zakupu materiałów i środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, czym działała na szkodę ww, tj. o czyn z art.284 § 2 kk 

4. w okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku w Fastach przywłaszczyła powierzone mienie w postaci pieniędzy w kwocie 950 zł w ten sposób, że zażądała od opiekunów I grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018 przekazania łącznie kwoty 950 zł  pochodzącej z wpłat dokonanych przez rodziców ww uczniów w ramach tzw. wyprawki w kwotach po 120 zł, a następnie nie dokonała zakupu materiałów i środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, czym działała na szkodę ww, tj. o czyn z art.284 § 2 kk 

 

POUCZENIE Pokrzywdzony, w terminie 7 dni   od dnia ogłoszenia niniejszego Zawiadomienia może zwrócić się do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o doręczenie mu odpisu postanowienia o zawieszeniu śledztwa.

Na postanowienie o zawieszeniu  śledztwa przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji - w tej sprawie Sądu Rejonowego w Białymstoku (art. 22§ 2  kpk,  art. 465 § 1 i 2 kpk i art.329§l kpk). Zażalenie przysługuje:

- stronom,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Termin ten jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi .

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Wytworzył:
Paweł Sokołowski
Opublikował:
Paweł Sokołowski
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Agencja iArt